Споделуваме искуства...формираме множество знаење

Секција за клиенти

Јавни Огласи

ОГЛАС БРОЈ 01-19/2017 ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ЧУВАРСКА СЛУЖБА И ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ТИРЗ

28.12.2017

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 16/2017 ЗА ИЗВЕДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ СТРУГА

20.12.2017

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 01-20/2017 ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА ВО ГРАНИЦИТЕ НА ТИРЗ ПРИЛЕП

19.12.2017

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 01-19/2017 ЗА ИЗВЕДБА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТИРЗ СТРУМИЦА

19.12.2017

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 1/1/2018 ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИ ЗА ПРИСТАПЕН ПАТ (ДОПОЛНИТЕЛЕН КРАК).

08.02.2018

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 1/2/2018 ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГП СО НАМЕНА В4,ВО ТИРЗ СТРУМИЦА

08.02.2018

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 01/2018 ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ СО ПОТРЕБНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

08.02.2018

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 02/2018 ЗА ИЗВЕДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

09.02.2018

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 03/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ СТРУГА

09.02.2018

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 05/2018 ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТИРЗ, ТИРЗ СКОПЈЕ 1 И ТИРЗ СКОПЈЕ 2 СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ

09.02.2018

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 06/2018 ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТИРЗ КИЧЕВО, ТИРЗ СТРУГА И ТИРЗ ПРИЛЕП

12.02.2018

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 04/2018 ЗА ИЗБОР НА НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ, КВАЛИТАТИВЕН И КВАНИТАТИВЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ДЕНИВЕЛИРАН ПАТЕН ЈАЗОЛ ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП

14.02.2018

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.

 

ОГЛАС БРОЈ 07/2018 ЗА УСЛУГИ ЗА КОМУНАЛНО ОДДРЖУВАЊЕ НА ТИРЗ КИЧЕВО И ТИРЗ СТРУГА

14.02.2018

За повеќе информации околу условите на јавниот оглас кликнете овде.