Чекориме напред...во правецот на успехот

Започнување на бизнис

Макроекономска стабилност

Макроекономска стабилност

Високиот потенцијал на економската и финансиската стабилност на Македонија е изразена преку клучните позитивни економски индикатори, како што се постојан раст на БДП, ниската и стабилна стапка на инфлација (просечна <2% на годишно ниво), децениски стабилна валута, како и одлична фискална дисциплина потврдена од страна на меѓународните финансиски институции.

Според економскиот извештај на Европската комисија за 2015 година, се предвидува Македонија  да постигне највисока стапка на економски раст во Европа во 2015 и 2016 година. Врз основа на проекциите на Министерството за финансии на Република Македонија, БДП стапката на годишен раст се очекува да достигне 4,0% во 2016 година.

Извозот на Македонија, исто така, има позитивен раст. Стапката на раст на извозот изнесуваше 15,1% во 2014 година, 8,8% во 2015 година и се очекува раст на извозот од 10,4% во 2016 година.

 

БДП (РЕАЛНИ СТАПКИ НА РАСТ)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,7

5,1

6,5

5,5

-0,4

3,4

2,3

-0,5

2,9

3,5

3,7

4,0

ИНФЛАЦИЈА (ПРОСЕЧНА, НА КУМУЛАТИВНА ОСНОВА, ВО %)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,5

3,2

2,3

8,3

-0,8

1,6

3,9

3,3

2,8

-0,3

-0,3

2,0

СТАПКА НА НЕВРАБОТЕНОСТ (ВО %)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

37,3

36,0

34,9

33,8

32,2

32,0

31,4

31,0

29,0

28,0

26,1

24,8

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ: % од БДП

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,2

-0,5

0,6

-0,9

-2,6

-2,4

-2,5

-3,8

-3,8

-4,2

-3,5

/

ПРОСЕЧЕН КУРС МКД/ЕУР

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

61,30

61,19

61,18

61,27

61,27

61,51

61,53

61,53

61,58

61,62

61,61

61,5

СДИ (% од GDP)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,5

6,3

8,3

5,9

2,1

2,3

4,6

1,5

3,1

2,4

1,7

/